NCNL

Geschiedenis

1955

Op 21 mei 1955 werd de VZW genaamd "Centre National de Recherches de Logique - Nationaal Centrum voor Navorsingen in de Logica" (afgekort "CNRL-NCNL") opgericht door:

1959

Tijdens haar statutaire algemene Vergadering van 18 maart 1959 heeft het NCNL de volgende besluiten genomen:

Bureau

De heer Leo Apostel, bijzonder hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles en docent aan de Rijksuniversiteit Gent, wordt verkozen tot lid van het Bureau tot 1 januari 1960.

Statuten

Statuut 7. De woorden "in de loop van het laatste trimester van het burgerlijk jaar" moeten vervangen worden door de woorden "in de loop van het eerste trimester van het burgerlijk jaar".

Wetenschappelijk secretaris, Ch. Perelman
Voorzitter, R. Feys

1960

Bureau

Ontslag: Maximilien Freson, secretaris van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, secretaris-penningmeester van het Centrum.

Aanstelling: Joseph Dopp, professor aan de Universiteit van Leuven, secretaris-penningmeester van het Centrum.

1962

Bureau

In overeenstemming met haar statuten, die verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 1955 (bijlage nummer 2082, p. 747), heeft het Centrum tijdens de Algemene Vergadering van 23 december 1961 de samenstelling van het Bureau op de volgende wijze aangepast:

1967

Varia

De statutaire Algemene Vergadering werd gehouden op 14 januari 1967 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 in Brussel. De rekeningen werden er gecontroleerd en goedgekeurd. Het programma werd gevestigd alsook het budget met het oog op de organisatie van een internationaal colloquium in Luik van 3 tot 9 september 1967. Het bedrag van het jaarlijkse abonnementsgeld voor Logique et Analyse werd aangepast (350 Belgische Frank). De heren Borgers (KUL) en Issmann (ULB) werden toegevoegd aan het Bureau.

De Voorzitter
Professor Philippe Devaux

De leden
De heren Perelman, Dopp, Ladrière, Apostel, Ruytinx en Gochet.

1968

Mandaat

De statutaire algemene Vergadering werd gehouden op 10 februari 1968 in de Universitaire Stichting, in aanwezigheid van de heren Devaux, Dopp, Perelman en Ruytinx. De jaarrekeningen van 1967 werden gecontroleerd en goedgekeurd. Er werd besloten de mandaten van de leden van de promotiecommissie te verlengen.

Wat betreft het penningmeesterschap: Dopp werd op zijn vraag ontheven van deze functie en opgevolgd door Ruytinx, die de taken overnam met ingang van de eerste januari 1968.

De Voorzitter
(getekend) Professor Philippe Devaux.

Voor de heren Dopp, Perelman, Apostel, Ladrière, Ruytinx, Borgers, Issmann, Crahay en Gochet.

1970

Bureau

De statutaire Algemene Vergadering werd gehouden op 21 februari 1970 in de Universitaire Stichting, in aanwezigheid van de heren Devaux, Dopp, Perelman, Borgers, Ruytinx en Gochet. De heren Apostel en Crahay waren verontschuldigd. De rekeningen werden goedgekeurd, het tijdschrift Logique et Analyse werd behandeld en ook de correspondentie: brief van Prof. Apostel, betreffende het activiteitenprogramma van het Centrum voor 1970, de resultaten van het colloquium over deontische logica en juridisch redeneren van 1969 en het congres juridisch redeneren van 1971. De voorzitter trad af omwille van persoonlijke redenen en de heer Perelman (ULB) werd tot voorzitter benoemd, volgens de unanieme uitslag van de geheime stemming.

1971

Tijdens de algemene Vergadering die werd gehouden op 16 januari 1971 in de Universitaire Stichting, werd het Bureau als volgt samengesteld:

1985

Administratief overleg

Tijdens de Algemene Vergadering gehouden op 12 januari 1985 in de Universitaire Stichting werd het Bureau als volgt samengesteld:

1986

Ontslag-Aanstelling

Tijdens de algemene Vergadering gehouden op zaterdag 22 februari 1986 in de Universitaire Stichting, werd Prof. F. Lowenthal (Mons) verkozen tot penningmeester ter vervanging van Prof. J. Ruytinx (Brussel), die ontslag kreeg van deze functie.

1992

Ontslag-Aanstelling

Bij haar samenkomst van 25 januari 1992 heeft het Bureau haar samenstelling als volgt aangepast:

1995

Administratief overleg

Bij haar samenkomst van 17 december 1994 heeft het Bureau beslist dat ze samengesteld zal zijn als volgt:

2000

Administratief overleg

Bij haar samenkomst van 13 november 1999 heeft de Algemene Vergadering het Bureau in haar functies heraangesteld. De samenstelling blijft als volgt:

2001

Administratief overleg

Bij haar samenkomst van 6 oktober 2001 heeft de Algemene Vergadering besloten om het Bureau als volgt samen te stellen:

2004

Tijdens de vergadering van 11 december 2004, werden de statuten in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet betreffende de VZW en de volgende samenstelling van het bureau aangenomen.

2009

Op 28 februari 2009, het nieuw bestuur wordt samengesteld.

2015

Op 14 maart 2015 wordt het nieuwe Bureau als volgt samengesteld:

2020

Op 26 september 2020 wordt het nieuwe Bureau als volgt samengesteld: