NCNL

Statuten

Hoofdstuk I. Algemeenheden

Art. 1. De vereniging is een Vereniging zonder Winstbejag (VZW). Zij heeft als naam "Centre National de Recherches de Logique - Nationaal Centrum voor Navorsingen in de Logica", afgekort, "CNRL-NCNL". Zij is gesticht op 21 mei 1955 door:

Het CNRL-NCNL is ingeschreven in het nationaal register onder het identificatienummer 409141248.

Art. 2. Zetel

De vereniging heeft haar Maatschappelijke Zetel in het Brusselse.

Hoofdstuk II. Doel, duur

Art. 3. De vereniging heeft tot doel onderzoek in de logica in Belgie te realiseren, op te starten en te coördineren, en meer bepaald deze onderzoekingen die redeneringen bestuderen hetzij met gebruik van formele methodes, hetzij met gebruik van informele methodes.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur; zij kan op elk ogenblik worden ontbonden.

Hoofdstuk III. Leden, opname nieuwe leden

Art. 5. De vereniging is uit minstens vier leden samengesteld.

Art. 6. De leden die niet vermeld worden in de statuten kunnen slechts opgenomen worden door de algemene vergadering en slechts omwille van de actieve belangstelling die zij stellen in het logica-onderzoek.

De ledenlijst wordt elektronisch bijgehouden en kan op hun verzoek door de aangesloten leden en door de hiertoe wettelijk gemachtigde personen worden geconsulteerd.

Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

Art. 7. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden; zij komt op zijn minst éénmaal per jaar samen in de loop van het eerste semester, op een moment en een plaats door het bureau te bepalen. Deze algemene vergadering wordt bekend gemaakt via post, op zijn minst vijftien dagen voor de voorziene datum. Andere samenkomsten van de algemene vergadering kunnen op elk moment belegd worden, hetzij op initiatief van het bureau, hetzij door de leden, volgens de richtlijnen vastgelegd in de wet. Leden kunnen zich op de algemene vergadering altijd laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Art. 8. De algemene vergadering wordt voorgezeten door voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid door één van de vice-voorzitters of bij hun afwezigheid door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

Art. 9. De algemene vergadering is bevoegd voor alle wettelijk toegelaten materies, meer bepaald:

- de wijziging van de statuten,

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

- het vastleggen van de jaarlijkse contributie,

- de uitsluiting van een lid,

- de ontbinding van de vereniging,

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

Zij keurt bovendien de werkprogramma's goed.

Art. 10. De algemene vergadering heeft het recht een besluit te nemen dat niet vermeld staat in de agenda, op voorwaarde dat een meerderheid van de leden aanwezig is.

Art. 11. Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van een van de leden gebeurt op de manier zoals bepaald door artikel 9.23 van de wet (Boek 9, titel 4). De uitsluiting van een lid kan maar geldig beslist worden door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de leden. Het ontslag van een lid wordt gemeld aan de voorzitter; het ontslag wordt effectief slechts wanneer de algemene vergadering er acte van genomen heeft. Noch de ontslagnemende leden, noch de uitgesloten leden, noch hun vertegenwoordigers of hun opvolgers of rechthebbenden van een overleden lid hebben niet het minste recht op het patrimonium van het Centrum. Zij kunnen noch eisen noch verzoeken om een rekeningoverzicht noch om een verantwoording noch om een verzegeling noch om een inventaris.

Art. 12. De beslissingen van de algemene vergadering, waarvoor de wet de publicatie voorziet, zullen opgenomen worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad; alle andere beslissingen zullen aan de leden gemeld worden per post of e-mail. Zij worden bewaard als processen-verbaal getekend door de Voorzitter, een van de vice-voorzitters of de Secretaris van de Vereniging.

Hoofdstuk V. Het bureau

Art. 13. De algemene vergadering duidt onder haar leden een voorzitter, vice-voorzitters, een secretaris en een penningmeester aan, onderzoekers van de instellingen waarvan de leden betrokken zijn in het onderzoek zoals vermeld in artikel 3. Zij vormen het bestuursorgaan, aangeduid als "het bureau" in deze statuten. Indien de voorzitter verhinderd is, neemt één van de vice-voorzitters of bij gebrek hieraan de in leeftijd oudste bestuurder de bevoegdheden van de voorzitter op zich. Het mandaat van de leden van het bureau heeft een duur van vijf jaar; het is op alle momenten hernieuwbaar en herroepbaar door de algemene vergadering.

Art. 14. Het bureau komt samen op uitnodiging van de voorzitter of op vraag van twee van haar leden. De uitnodigingen worden verstuurd per post of e-mail en de vergadering kan on-line worden gehouden. De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid; in geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend. De beslissingen van het bureau worden vastgelegd in notulen.

Art. 15. Het bureau beschikt over alle toegelaten bevoegdheden voor het beheer en de beschikkingen, in het belang van de vereniging. Het bureau rekent tot haar bevoegdheden alle handelingen die niet voorbehouden zijn door de wet aan de algemene vergadering. Het bureau stelt eveneens reglementen op voor de interne werking van de vereniging. Het bureau kan aan een mandataris specifieke en welomschreven opdrachten toevertrouwen.

Art. 16. Het bureau is ertoe verplicht elk jaar de rekeningen van het afgelopen jaar en een ontwerp van budget voor het komende jaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen. De rekeningen worden elk jaar afgesloten op 15 januari.

Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

Art. 17. De algemene vergadering kan slechts wettig beslissen over wijzigingen van de statuten indien het voorwerp van deze wijzigingen uitdrukkelijk wordt vermeld in de agenda en indien de algemene vergadering uit minstens twee derde van de leden bestaat.

Art. 18. De vereniging kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering binnen de voorwaarden gesteld door de wet. In geval van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, zal de algemene vergadering soeverein over de bestemming van de Activa van de Vereniging. Activa moeten besteed worden aan Belgische wetenschappelijke werken of verenigingen met doelstellingen vergelijkbaar met die van het Nationaal Centrum voor Onderzoek in de Logica.

Art 19. Eindbepaling

Alles wat niet uitdrukkelijk is voorzien in de huidige statuten wordt geregeld door de wet die betrekking heeft op Verenigingen zonder Winstbejag, zijn toepasselijkheidsbepalingen alsmede het reglement van inwendige orde.

Art 20. Juridische bevoegdheid

Elk conflict tussen de Vereniging, zijn leden, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de Vereniging en de uitvoering van de onderhavige statuten zal uitsluiten behandeld worden door de bevoegde rechtbanken tenzij de Vereniging uitdrukkelijk van deze mogelijkheid afstand doet.

Art. 21

Alle wettelijke bepalingen omtrent maatschappijen en verenigingen waarvan niet wettig afstand wordt gedaan zijn verondersteld deel uit te maken van onderhavige statuten en de bepalingen die tegengesteld zijn aan verplichte wettelijke bepalingen omtrent maatschappijen zijn verondersteld niet opgeschreven te zijn.